Local 1303-402 Danbury Housing Authority workers (L-R): Kathiria Alba, President; Smirna Sha, Alice Palanzo, Esther Reyes, Pia Cole, Maria DeSousa, Merari Matos.

Local 1303-402 Danbury Housing Authority workers (L-R): Kathiria Alba, President; Smirna Sha, Alice Palanzo, Esther Reyes, Pia Cole, Maria DeSousa, Merari Matos.